Zásady ochrany osobných údajov

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je TOPAS MN,s.r.o., Antona Točíka 9, 949 11 Nitra. IČO: 36363758, DIČ: 2022187783, IČ DPH: SK202218778. Tel. 0904214796, e-mail: info@pozicbike.sk

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na predzmluvný vzťah – odoslanie dopytu na službu na webovej stránke Predávajúceho.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje záujemcu.

Osobné údaje záujemcu sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Záujemca má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke písomnou formou.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (slovenská pošta) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje záujemcu sa nezverejňujú.

Záujemca má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v systéme predávajúceho. Záujemca má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov záujemcovi je bezplatné.

Záujemca môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Záujemca môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Záujemca môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Záujemca má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak Záujemca namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Záujemca má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Záujemca má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Záujemca má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Záujemca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. napríklad vyžiadanie cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho, zverejnenie referencie).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Záujemca môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude Záujemca pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.